مادرم ای رفته در خوابی دراز      یاس هایت توی ایوان گشته باز

گرچه گلهایت همه تنها شدند          با شقایق های آن دنیا بساز