آتش هجران تو همچون سپندم می کند         پر ز ناله همچو نی بند بندم می کند

داغ سنگینی که بر دل دارم از هجران تو     تا قیامت بر غم تو پای بندم می کند