باورم نیست كه دیگر نشـنوم آواي تو     يــا نبـينم روی مـاه و قامت رعـنـاي تو

سالها سنگ صبورم بودي و هم صحبتم   بي تو رنگ يأس دارد منزل و مأواي تو