در گلستان ادب اموزگارم مادر است   بعد رب العالمین پروردگارم مادر است

من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم   اولین معشوق من در روزگار مادر است