من گُلم، مادر گلستان من است   من تنم، مادر دل و جان من است

در میان ناامیدی‌های عمر        مادرم، شمع شبستان من است