لالایی کن بخواب، خوابت قشنگه     گل مهتاب شبا، هزار تا رنگه

یه وقت بیدار نشی از خواب قصه     یه وقت جا نمونی تو شهر غصه