از ملک جهان رفت به جنت پدر ما            برداشته شد سایه لطفش زسر ما

رفت از سر ما سرورما تاج سر ما            زحمتکش مظلوم خدایا پدر ما

افسرده نمیخواست دل همسر وفرزند          افسوس فلک کرده پر از غم جگر ما