آن گنج نهان در دل خانه پدرم           هم تاج سرم بود همی بال وپرم بود

هر جا که زمن نام و نشانی طلبیدند     آوازه نامش سند معتبرم بود