از ملک جهان رفت به جنت پدر ما       برداشته شد سایه لطفش ز سر ما

رفت از سرما سرور ما تاج سر ما        زحمتکش مظلوم  خدایا   پدر ما

افسرده نمیخواست دل همسر وفرزند      افسوس فلک کرده پر از غم جگر ما