آسمان امروز ببار، اینجا گلی پژمرده گشت       از غم داغ رخش، یک محفلی افسرده گشت

آسمان امروز ببار، ما صد جگر سوزانده ایم      چون پدر از بین ما رفت، قلب ما هم مرده گشت