روح پاکت با امیر المومنین محشور باد   خانه قبرت زالطاف خدا پر نور باد

ای چراغ زندگانی ای پدر یادت به خیر   خاطرت در باغ فردوس برین مسرور باد