گشته از سیلاب غم چشمان من دریا پد      من چه گویم بی تو از فردا وفرداها پدر

تکیه گاهی بودی وتنها امید و آرزو  پدر   بی تو این دنیا ندارد رنگ شادی ها