پدر سنگ مزارت را به آه وناله میبوسم    به عشق وزحمت چندین وچندین ساله میبوسم

اگر دنیا شود گلشن گلی جز تو نمی یابم    ز چشمم زاله میریزد تورا چون لاله می بوسم