پدرم تاج سرم چشم به راهت بودم             همه دم عاشق لبخند نگاهت بودم

ای فلک از چه زدی اتش غم بر جگرم       کاش جای پدرم من سر راهت بودم