ای پدر ای عارف نیکو خصال          ای که قدرت را ندانستیم ایام وصال

خوش بخواب اینجا که این دنیای دون     چون تو گوهر کم دهد از خود برون