ای سفر کرده به معراج به یادت هستیم      ای پدر ما همگی چشم به راهت هستیم

  تو سفر کردی واسوده شدی از دوران      همه ماتم زده هر لحظه به یادت هستیم