افتابی در جهان تابید رفت                           عمر کوتاهش جهان دید ورفت

 هیچ کس از دست او رنجش نداشت                از چه رو از دست ما رنجید ورفت