دلا دیدی که آن فرزانه فرزند                  چه دید اندر خم این طاق رنگین

به جای لوح سیمین در کنارش                 فلک بر سر نهادش لوح سنگین