پدرم دست اجل زود تو را پرپر کرد         مادرم گریه کنان خاک برسر کرد

 اهل منزل همگی در غم تو محزونند        اشک چشم همگان خاک مزارت تر کرد